ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv versie April 2013

Bijzondere Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv versie April 2013

I Verhuur van Materieel en/of Personeel Pagina 5

Toepasselijkheid Algemene en Bijzondere voorwaardenDeze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv bestaan uit A) Algemene Voorwaarden en B) Bijzondere Voorwaarden. Al naar gelang de aard van de opdracht of werkzaamheden, dan wel van enig redelijkerwijs als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte daarvan, gelden naast de Algemene Voorwaarden de hieronder uiteengezette Bijzondere Voorwaarden.

Wanneer Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze op

onderwerpen of gedeelten daarvan waar ze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, gelden boven deze Algemene Voorwaarden. Waar de in de Bijzondere Voorwaarden behandelde onderwerpen of gedeelten daarvan niet strijdig zijn met onderwerpen die ook reeds in de Algemene Voorwaarden zijn behandeld, geldt de regeling in de Bijzondere Voorwaarden steeds als aanvulling op de regeling in de Algemene Voorwaarden.

Indien niet uit de opdracht of werkzaamheden voortvloeit welke Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn, of dit niet redelijkerwijs kan worden opgemaakt, dan wel indien de Bijzondere Voorwaarden om welke reden dan ook geen werking hebben, gelden steeds de Algemene Voorwaarden.

A) ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

A. "Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv": deze complete set voorwaarden, omvattende Algemene Voorwaarden alsmede Bijzondere Voorwaarden;

B. "Contract Prijs": de prijs voor het Project, zoals overeengekomen onder de Overeenkomst;

C. "Diensten": de diensten die Opdrachtnemer onder de Overeenkomst verleent en/of zal verlenen;

D. "Documentatie": de tekeningen, (technische) specificaties, ontwerpen, berekeningen, modellen, prototypes en andere documenten, die door  wie dan ook ter beschikking (zullen) worden gesteld met betrekking tot en/of in verband met het Project en/of het Werk;

E. "Huur": de huur van het Materieel en/of Personeel onder de Overeenkomst;

F. "Lading": de last, het object c.q. de objecten die op welke wijze dan ook moeten worden getransporteerd en/of gehesen en/of verplaatst en/of opgeslagen en/of overgeslagen en/of geborgen;

G. "Locatie": de plaats waar het Materieel gebruikt zal worden, waar het Personeel werkzaamheden zal uitvoeren en/of waar de Diensten verleend zullen worden;

H. "Materieel": het materieel en/of het materiaal dat Opdrachtnemer onder de Overeenkomst ter beschikking stelt en/of zal stellen;

I. "Opdrachtgever": de partij die Materieel, Personeel en/of Diensten van Opdrachtnemer afneemt, of die voornemens is zulks te doen;

J. ďOpdrachtgever GroepĒ: zal omvatten: Opdrachtgever, haar opdrachtgever, de aan Opdrachtgever en / of haar opdrachtgever gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke (onder)aannemers, klanten, directeuren en personeelsleden;

K. "Opdrachtnemer": de onderneming die een Overeenkomst sluit met een Opdrachtgever, of die voornemens is zulks te doen;

L. "Opdrachtnemer Groep": de groep van ondernemingen (waaronder opdrachtnemer), gevestigd zowel in Nederland als daarbuiten, die direct en/of indirect zijn gelieerd met Opdrachtnemer;

M. "Overeenkomst": de afzonderlijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot het door Opdrachtnemer ter beschikking te stellen Materieel, Personeel en/of te verlenen Diensten, met alle aanhangsels daarbij en/of aanpassingen daarvan en/of toevoegingen daarop;

N. "Partij": Opdrachtnemer of de Opdrachtgever;

O. "Partijen": Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gezamenlijk;

P. ďPersoneelĒ: de werknemers, ondergeschikten en hulppersonen die Opdrachtnemer onder de Overeenkomst ter beschikking stelt en/of zal stellen;

Q. "Project": de Huur en/of de Diensten gezamenlijk;

R. "Project Duur": de periode van het Project, zoals overeengekomen in de Overeenkomst;

S. "Werk": de constructie en/of het transport en/of andere activiteiten van de Opdrachtgever, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever het Materieel en/of Personeel huurt en/of de Diensten afneemt;

T. "Wijzigingsopdrachten": een opdracht van de Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer voor aanpassingen en/of aanvullingen en/of verlengingen van de Huur, de Diensten, het Project en/of de Project Duur.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, en op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en andere documenten en handelingen gemaakt en/of verricht ter voorbereiding op en/of voorafgaand en/of in verband met een Overeenkomst.

2.2 Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die Opdrachtgever hanteert en/of waarnaar Opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen door Opdrachtnemer.

2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

2.4 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv is van toepassing. De meest recente versie is te vinden op de website van Kraanbedrijf de Rooij bv

3. Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes en alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle brochures, prijslijsten en/of andere documenten die door Opdrachtnemer worden verstrekt ter voorbereiding van en/of

voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, zijn niet bindend.

3.2 Iedere offerte en/of elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering door Opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Iedere offerte en/of elke aanbieding van Opdrachtnemer heeft uitsluitend betrekking op de diensten, en de omvang daarvan, zoals in

de offerte en/of het aanbod is vermeld. In de offertes en aanbiedingen is geen vergoeding voor meerwerk begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging daarvan door Opdrachtnemer of door uitvoering van de Diensten en/of Huur.

3.5 Een aanpassing van en/of aanvulling op de Overeenkomst of op de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv heeft geen werking, tenzij schriftelijk overeengekomen en bevestigd door Opdrachtnemer.

4. Contractprijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de Contractprijs is gebaseerd op uitvoering op normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale

werkcondities die van toepassing zijn in het land waar het Materieel wordt gebruikt, het Personeel haar werkzaamheden uitvoert en/of de Diensten worden verleend.

4.2 De Contractprijs omvat uitsluitend de vergoeding voor de Huur en/of de Diensten zoals specifiek genoemd in de Overeenkomst.

4.3 De Contractprijs is exclusief BTW en exclusief alle belastingen, kosten, boetes en/of dwangsommen die worden geheven door de overheid en/of de andere autoriteiten met betrekking tot en/of in verband met de Overeenkomst (met uitzondering van Opdrachtnemers

vennootschapsbelasting en/of andere belasting op inkomsten).

4.4 Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de Contractprijs, waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst in prijs aanmerkelijk wordt

verhoogd, is Opdrachtnemer gerechtigd om de Contractprijs dienovereenkomstig te verhogen. Als aanmerkelijke verhoging van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5% (vijf procent).

4.5 De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de (extra) kosten voor aanpassingen, aanvullingen en/of verlengingen, ongeacht of deze wel of niet zijn opgenomen in de Wijzigingsopdrachten.

5. Wijzigingsopdracht

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd om schriftelijke Wijzigingsopdrachten bij Opdrachtnemer in te dienen.

5.2 Opdrachtnemer zal verplicht zijn Wijzigingsopdrachten uit te voeren tenzij de werkzaamheden van de Wijzigingsopdracht niet vallen binnen de normale bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer en/of indien andere projecten van Opdrachtnemer, haar onderaannemers of de

Opdrachtnemer Groep hierdoor aanmerkelijke vertraging kunnen oplopen en/of zoals bepaald in artikel 5.4.

5.3 Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever aanvullend  in rekening brengen de kosten van alle wijzigingen, aanvullingen en/of verlengingen van of op de Overeenkomst als gevolg van een

Wijzigingsopdracht. Tenzij voor wijzigingen zoals bepaald in artikel 5.4, zullen de kosten worden berekend overeenkomstig de van toepassing zijnde eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen of

indien de specifieke eenheidsprijzen niet van toepassing zijn op de Wijzigingsopdracht zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

5.4 Wijzigingsopdrachten en/of wijzigingen die de omvang van het totaal aantal Diensten en Huur verminderen zijn toegestaan tenzij deze weggenomen Diensten en/of Huur door Opdrachtgever zelf of door

derden, in welk stadium dan ook, zullen worden uitgevoerd. De weggenomen Diensten en/of de Huur dienen te worden beschouwd als (gedeeltelijke) beŽindiging van de Overeenkomst en deze dienen te worden afgerekend zoals bepaald in artikel 14.3.

6. Betaling

6.1 Opdrachtgever moet betalen binnen de betalingstermijn vermeld in de Overeenkomst of, indien geen betalingstermijn is vermeld in de Overeenkomst, binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum.

6.2 Betaling moet worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard ook, op de door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

6.3 Betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen nimmer afhankelijk zijn van het ontvangen van betalingen door Opdrachtgever van derden, inclusief de opdrachtgever van Opdrachtgever.

6.4 Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een

vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % (anderhalf procent) per maand over de verschuldigde bedragen vanaf de desbetreffende vervaldag.

6.5 In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever komen alle kosten en uitgaven (waaronder begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Opdrachtnemer worden gemaakt met betrekking tot het incasseren van het verschuldigde bedrag,

zulks met een minimum van EUR 50.-- (vijftig Euro), voor rekening van Opdrachtgever.

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd goederen van Opdrachtgever onder zich te houden, tot zekerheid voor de voldoening van al hetgeen Opdrachtnemer van Opdrachtgever (uit hoofde van de Overeenkomst)

te vorderen heeft, totdat Opdrachtgever de vordering heeft voldaan, dan wel conveniŽrende zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de Opdrachtnemer ook in het geval Opdrachtgever in staat van

faillissement komt te verkeren, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is geworden of surseance van betaling heeft aangevraagd.

7. Documentatie en Informatie

7.1 Alle Documentatie is en blijft het eigendom van de Partij die het heeft verstrekt en alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe aan en zullen blijven toebehoren aan de Partij die het heeft verstrekt aan de andere Partij.

7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de Documentatie en informatie die door of namens die respectievelijke Partij beschikbaar is gesteld. Elke Partij zal volledig kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid, juistheid en volledigheid van de documentatie en informatie die ter beschikking is gesteld door of namens de andere Partij. Opdrachtgever en Opdrachtnemer vrijwaren elkaar voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens die respectievelijke Partij beschikbaar gestelde Documentatie en informatie.

7.3 Indien uitdrukkelijk is bepaald in de Overeenkomst zal Opdrachtnemer en voor zover dit valt binnen de normale bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer alsmede binnen de professionele deskundigheid van Opdrachtnemer, de door of namens Opdrachtgever aangeleverde documentatie controleren op fouten, omissies en / of onduidelijkheden. Opdrachtgever zal echter te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en blijven voor de gevolgen van fouten, omissies en / of onduidelijkheden in deze documentatie.

7.4 Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de Lading, waaronder de geschiktheid van de Lading voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. Opdrachtnemer zal, tenzij expliciet anders overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit van de Lading en voor de geschiktheid van de Lading voor de gehanteerde methode.

7.5 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever na te gaan wat de gronddrukken zullen zijn tijdens de werkzaamheden en Opdrachtgever garandeert dat de grond de benodigde gronddruk kan weerstaan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gevolgen, verlies, schade en/of kosten die ontstaan indien de grond de gronddruk tijdens de werkzaamheden niet  kan/kon weerstaan.

8. Uitvoering

8.1 Het is Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan om de Diensten en/of de Huur geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

8.2 Indien voormelde derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden of diensten, waartoe zij

door Opdrachtnemer werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van

aansprakelijkheid en betreffende toepasselijk recht en jurisdictie kunnen beroepen.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst zullen alle tijden, tijdschemaís en/of perioden met betrekking tot de uitvoering door Opdrachtnemer, opgenomen in de overeenkomst, een

Wijzigingsopdracht, of anderszins overeengekomen tussen Partijen, uitsluitend een schatting en niet bindend zijn voor Opdrachtnemer.

8.4 Indien evenwel een tijd of periode uitdrukkelijk als bindend is overeengekomen in de Overeenkomst, dan

a) zal een zodanige tijd of periode pas aanvangen nadat Opdrachtgever al zijn eigen verplichtingen is nagekomen,waaronder begrepen betaling van alle verschuldigde bedragen en

zal ook pas aanvangen nadat alle overige vereisten en voorwaarden zijn vervuld; en

b) zal zodanige tijd of periode zijn opgeschort gedurende iedere periode waarin Opdrachtgever in gebreke is om zijn verplichtingen

na te komen en iedere periode waarin enige vereiste of voorwaarde niet wordt vervuld.

8.5 In geen geval is Opdrachtnemer verplicht uitvoering te geven aan activiteiten, instructies en/of aanwijzingen van welke Partij dan ook

indien naar het uitsluitende redelijke oordeel van Opdrachtnemer dit onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen.

9. Algemene verplichtingen van de Partijen

9.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle

vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor het Project, het Werk en de Locatie.

9.2 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie goed toegankelijk is, dat het Materieel behoorlijk en veilig kan worden gemobiliseerd en dat het Project, de Huur en/of de Diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd zonder onderbreking of belemmering.

9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of sjorpunten welke voldoende sterk dienen te zijn voor de uitvoering van het Werk.

Alle door opdrachtgever aangeleverde hijsmiddelen zullen voldoen aan de wettelijke voorschriften, keuringen en certificaten.Bewijzen hiervan zullen op de werklokatie aanwezig zijn.

9.4 De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Locatie (in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en

gezondheid) goed en volledig in overeenstemming  zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming  zijn met de plaatselijke regelgeving en vereisten.

9.5 De Partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten.

9.6 De Partijen zullen, kosteloos, aan elkaar alle informatie verstrekken die redelijkerwijs nodig is in verband met de uitvoering  van de Overeenkomst, zoals Ė maar niet beperkt tot Ė relevante technische documentatie.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan worden gehouden volgens deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv en/of de Overeenkomst, is Opdrachtnemer (onverminderd het in de navolgende leden van dit artikel bepaalde) enkel en alleen aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of schade indien dit direct is veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer of haar onderaannemers.

10.2 Met uitzondering van het eigen risico onder de verzekering zoals bepaald in artikel 10.4 is Opdrachtgever volledig en Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten of

schade, die valt/vallen of behoren te vallen onder de dekking van de verzekering(en) van de Opdrachtgever en/of Opdrachtgever Groep zoals bepaald in artikel 11.2.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of de Overeenkomst zijn Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk voor

enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van contracten en / of economisch verlies en / of voor enige indirecte schade en / of

meervoudige schade (ďmultiple damagesĒ) en / of voor boeteschade punitive damagesĒ). Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van

Opdrachtgever Groep zal beschouwd worden als schade of verlies van Opdrachtgever. Schade of verlies als bedoeld in dit artikellid van Opdrachtnemer Groep zal beschouwd worden als schade of verlies

van Opdrachtnemer. Partijen zullen elkaar dienovereenkomstigvrijwaren.

10.4 Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor het eigen risico onder de verzekeringen van de andere Partij, voor zover het handelen of de nalatigheid van die Partij aanleiding was voor het claimen onder de verzekering van de andere Partij. De aansprakelijkheid onder dit

artikellid  zal in geen geval hoger zijn dan EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis. Partijen vrijwaren elkaar voor alle

claims, kosten, aansprakelijkheden, schade van de andere Partij, diens Groep en verzekeraars welke de hiervoor genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.

10.5 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en niettegenstaande enige andere bepaling in de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer Groep

 beperkt tot de Contract Prijs. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en haar onderaannemers vrijwaren voor alle claims, kosten, aansprakelijkheden en dergelijke van Opdrachtgever Groep welke de hiervoor genoemde aansprakelijkheidslimiet te boven gaan.

10.6 In geen geval is Opdrachtnemer aansprakelijk voor enig(e) verlies, kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering door Opdrachtnemer, tenzij zoals bepaald in artikel 13.3.

10.7 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, Personeel en haar onderaannemers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en ter zake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden

gepretendeerd en/of ingesteld tegen Opdrachtnemer en/of Personeel en/of Opdrachtnemerís onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke

Opdrachtgever aansprakelijk is volgens de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv en de Overeenkomst.

10.8 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en ter zake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen

Opdrachtgever ter zake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtnemer aansprakelijk is volgens de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv en de Overeenkomst.

10.9 Alle door opdrachtgever beschikbaar gesteld personeel zal bekend zijn met de algemene wettelijke voorschriften en deze volledig naleven. Bij in gebreke zijn kan opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk  worden gesteld. Eventuele kosten als gevolg van stilstand , boetes ,e.d. zijn voor rekening van opdrachtgever.

11. Verzekeringen

11.1 Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aansprakelijkheidsverzekering sluiten en aanhouden met een dekking van EUR 2,500,000.-- (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis terzake van zaakschade en letsel veroorzaakt door enig handelen of nalaten van Opdrachtnemer.

Deze verzekering zal enkel kunnen worden aangesproken indien Opdrachtnemer aansprakelijk is onder deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv en/of de Overeenkomst.

11.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtgever of een lid van de Opdrachtgever Groep gedurende de looptijd van de Overeenkomst, het Project, de Diensten, de Huur en van het Werk een

primaire transport, CAR (Construction All Risks), EAR (Erection All Risk) of vergelijkbare verzekering zal sluiten en aanhouden, die tenminste adequate dekking geeft terzake van materieel verlies en/of

zaakschade en/of letsel veroorzaakt aan, door of met de Lading en/of het Werk. De verzekering dient dekking te bieden op de Locatie alsmede gedurende transport.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal Opdrachtnemer haar Materieel verzekeren voor materieel verlies en zaakschade gedurende

het Project, de Huur en/of de Diensten. De polis van de verzekering zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Opdrachtgever. Indien geen casco verzekering voor

het Materieel is afgesloten door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer zelf aansprakelijk voor schade en/of verlies van het Materieel, behoudens voor het bedrag wat Opdrachtnemer normaal gesproken

als eigen risico accepteert indien Opdrachtnemer wel een verzekering heeft uitgenomen, zulks met een maximum van EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.

11.4 Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.

11.5 De verzekering genoemd in artikel 11.2 zal in alle gevallen primair zijn ten opzichte van de verzekeringen van Opdrachtnemer en haar onderaannemers. De verzekering zoals genoemd in artikel 11.2 zal

bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens Opdrachtnemer, haar onderaannemers , en diens werknemers en ondergeschikten. Opdrachtnemer zal als medeverzekerde vermeld worden in de polis.

11.6 Iedere Partij zal, desgevraagd, aan de andere Partij een certificaat en/of ander deugdelijk bewijs verstrekken van het bestaan van de Verzekerings (polissen) overeenkomstig de bepalingen van dit artikel11.

11.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de te hijsen lasten niet verzekerd.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet door enige Partij kunnen worden beÔnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid van enige Partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen,

 die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting (met uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen, zoals vakbondstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieŽn, oorlog (verklaard of niet verklaard),

terrorisme, blokkades, embargoís, oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden en/of

andere spelingen van de natuur, mits geen oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.

12.2 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst tijdelijk is verhinderd ten gevolge van een overmachtfeit, zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de

uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt uitgesteld, en zal dit  feit niet gelden als een reden om de Overeenkomst niet na te komen.

12.3 In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst blijvend is verhinderd door een overmachtfeit, of tijdelijk is verhinderd door een overmachtfeit voor een periode die naar

verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, dan is iedere Partij gerechtigd om de Overeenkomst te beŽindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden.

13. Vertraging en Opschorting

13.1 Elke Partij is gerechtigd tijdelijk haar uitvoering, of een gedeelte daarvan, op te schorten indien de andere Partij in gebreke is met het vervullen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, of is opgehouden

om ťťn of meer van zijn verplichtingen te vervullen, waaronder begrepen betaling van enig verschuldigd bedrag en/of indien de andere Partij anderszins in gebreke is, zonder dat enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling nodig is.

13.2 Indien de aanvang en/of voortgang van het Project, de Diensten en/of Huur dan wel het retourneren van het Materieel aan Opdrachtnemer wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die niet is veroorzaakt door Opdrachtnemer 

(waaronder onwerkbaar weer maar uitgezonderd overmachtfeiten zoals bepaald in artikel 12) zal Opdrachtgever verplicht zijn de aanvullend in rekening gebrachte directe interne en externe kosten van Opdrachtnemer ten gevolge van de vertraging te vergoeden.

De kosten voor het Materieel en Personeel zullen worden berekend overeenkomstig de van toepassing zijnde eenheidsprijzen. Bij gebreke van dergelijke eenheidsprijzen zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

13.3 Indien de aanvang en/of voortgang van de Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Opdrachtnemer zal

Opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enig(e) verlies, kosten of schade tenzij in de Overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding zal de enige

(financiŽle) remedie zijn voor Opdrachtgever en de enige verplichting zijn van Opdrachtnemer, in geval de aanvang en/of voortgang van de

Diensten en/of Huur wordt vertraagd en/of opgeschort  ten gevolge van een omstandigheid of omstandigheden die is veroorzaakt door Opdrachtnemer.

13.4 Tenzij uitdrukkelijk een ander percentage schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst zal de totale gefixeerde schadevergoeding nimmer hoger zijn dan 10 % (tien procent) van de Contract Prijs.

14. Ontbinding en beŽindiging

14.1 Elke Partij zal gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of te beŽindigen, zonder rechterlijke tussenkomst of tussenkomst van arbiters, en zonder tot betaling van enige vergoeding aan de andere Partij gehouden te zijn, in elk van de volgende omstandigheden:

a) in de gevallen en omstandigheden vermeld in artikel 13.1, nadat de in gebreke zijnde Partij, tot herstel van de gebreken is gesommeerd en (tien) werkdagen zijn verstreken zonder dat de gebreken zijn hersteld (en derhalve aan de sommatie/ingebrekestelling is voldaan)

b) indien direct of indirect de (overwegende) zeggenschap van het bedrijf van de andere Partij wordt overgedragen aan een derde;

c) indien de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins de vrije beschikking over zijn onderneming of zijn vermogen verliest, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving nodig is;

14.2 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd, met  inachtneming van een beŽindigingtermijn van 10 (tien) werkdagen, om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beŽindigen in geval van een omstandigheid of feit dat overmacht oplevert, zoals bepaald in artikel

12, en indien de uitvoering van de overeenkomst blijvend verhindert of tijdelijk verhindert voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren. Een dergelijke aanzegging tot beŽindiging

mag slechts worden gegeven nadat de desbetreffende omstandigheid die overmacht oplevert tenminste 30 (dertig) aaneengesloten dagen zal hebben voortgeduurd.

14.3 Opdrachtgever zal tevens gerechtigd zijn de Overeenkomst (gedeeltelijk) te beŽindigen voor andere redenen dan genoemd in

artikel 14.1 en 14.2. Opdrachtgever zal, indien zij de Overeenkomst om andere redenen dan genoemd in artikel 14.1 en 14.2 beŽindigt, verplicht zijn tot betaling van

a) de Diensten, de Huur en werkzaamheden die zijn uitgevoerd tot datum beŽindiging (waaronder maar niet beperkt tot kosten voor

engineering en andere kosten gemaakt voor datum van beŽindiging); en

b) alle kosten die Opdrachtnemer moet  maken als gevolg van de beŽindiging (waaronder maar niet beperkt tot demobilisatiekosten en, kosten en/of boetes die Opdrachtnemer moet betalen aan derden); en

c) een bedrag van 50 % (vijftig procent) van de contractwaarde van de onuitgevoerde werkzaamheden die beŽindigd zijn.

15. Garantie en Klachten

15.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot een aflevering, uitvoering en voltooiing die volledig in overeenstemming is met en beantwoordt  aan de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv.

15.2 Opdrachtnemer zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

15.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst zal er geen garantieperiode van toepassing zijn op de Diensten na uitvoering van de Diensten.

15.4 Klachten met betrekking tot de Diensten verricht door Opdrachtnemer en/of de uitvoering door Opdrachtnemer dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend  bij Opdrachtnemer onmiddellijk na het verrichten van de desbetreffende Dienst of  na de

desbetreffende uitvoering, bij gebreke waarvan het ervoor zal worden gehouden dat er geen klacht bestaat en geacht zal worden de

volledige en behoorlijke uitvoering door Opdrachtnemer te hebben goedgekeurd.

16. Verjaring en verval

16.1 Alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst verjaren door het enkele verloop van twaalf maanden.

16.2 Elke vordering jegens Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van 18 (achttien) maanden.

17. Toepasselijk recht en Jurisdictie

17.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beŽindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en geÔnterpreteerd naar Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst, of nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid en/of de beŽindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere gerechten

aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank in Nederland die jurisdictie heeft in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

18. Diversen

18.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv, zijn Partijen niet gerechtigd om ťťn of meer van zijn rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

18.2 De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv zijn uitsluitend bestemd voor indeling en zijn niet van invloed op de interpretatie van de desbetreffende bepalingen.

18.3 Indien enige bepaling of enig onderdeel van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is die nietigheid en onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft het geen verdere strekking.

Alle zodanige nietige of onuitvoerbare onderdelen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv zullen worden vervangen (of geacht worden te zijn vervangen) door bepalingen,

die noch nietig noch onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en/of onuitvoerbare bepalingen, in aanmerking nemende de bedoelingen van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf  de Rooij bv en van de desbetreffende bepalingen.

 B) BIJZONDERE VOORWAARDEN:

I VERHUUR VAN MATERIEEL EN/OF PERSONEEL

Toepasselijkheid

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden zijn deze Bijzondere Voorwaarden I van toepassing indien Materieel en/of Personeel ter beschikking zal worden gesteld aan Opdrachtgever alsmede indien opdracht wordt gegeven tot werkzaamheden

die op basis van eenheidsprijzen zullen worden afgerekend (regie). In geval van conflict zullen deze Bijzondere Voorwaarden I voor bovenstaande activiteiten prevaleren over de Algemene Voorwaarden en mogelijk andere Bijzondere Voorwaarden.

1. Materieel

1.1 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de Locatie en alleen volgens de specificaties en capaciteiten. Geen ander gebruik is toegestaan.

1.2 De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen tijde zal blijven toebehoren aan Opdrachtnemer en/of

de Opdrachtnemer Groep en/of Opdrachtnemer's leverancier(s) en/of Opdrachtnemer's onderaannemer(s).

1.3 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal mobilisatie en demobilisatie van het Materieel door Opdrachtnemer plaatsvinden op kosten van Opdrachtgever.

1.4 Bij aflevering zal het Materieel goed functionerend, goed onderhouden, in goede staat zijn en vrij van gebreken.

1.5 Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij

ontvangst te controleren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onmiddellijk na ontvangst van het Materieel schriftelijk in kennis te stellen indien het Materieel niet voldoet aan de eisen genoemd in

artikel 1.4, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal worden het Materieel ontvangen te hebben in de staat zoals genoemd in artikel 1.4.

1.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Materieel in huur of in onderhuur te verstrekken en/of om enige rechten, van welke aard dan ook, op of in het Materieel te verstrekken, aan wie dan ook.

1.7 De Opdrachtgever is verplicht om goed te zorgen voor het Materieel en om het Materieel zorgvuldig te gebruiken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor alle gebreken en/of schade toegebracht aan het Materieel gedurende de Huur en de Project Duur.

1.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen voor equivalent Materieel.

1.9 Indien noodzakelijk gedurende de Project Duur, zal Opdrachtnemer zorgdragen voor reparatie en onderhoud van het Materieel. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer,

zelf zodanige reparaties en/of onderhoud te verrichten. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen verkeerd gebruik, door of namens de Opdrachtgever, zijn de kosten van reparatie en/of onderhoud,

 waaronder begrepen Ė maar niet beperkt tot Ė de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de kosten vallen onder de dekking van de verzekering zoals bepaald in artikel 11.3 van de Algemene Voorwaarden Kraanbedrijf de Rooij bv

is de aansprakelijkheid van Opdrachtgever per gebeurtenis beperkt tot het eigen risico onder die verzekering en maximaal EUR 25,000.-- (vijfentwintig duizend Euro) per gebeurtenis.

1.10 Het Materieel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als ontvangen, schoon en zonder schade.

2. Personeel

2.1 Indien in de Overeenkomst mede is begrepen het ter beschikking stellen van Personeel zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat het Personeel de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit zoals in de van toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de

Overeenkomst nader gespecificeerd en dat het Personeel volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst.

2.2 Indien de Opdrachtgever personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel, zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat het personeel, dat het opdracht geeft en/of inhuurt om het Materieel te

bedienen, volledig de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit om de werkzaamheden met het Materieel te verrichten. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het personeel die de

Opdrachtgever ter beschikking stelt voor de bediening van het Materieel.

2.3 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies (uitgezonderd de schade en/of verlies als bedoeld in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden)

die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het Personeel tenzij in geval van opzet van het Personeel met het doel de schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.

2.4 Het Personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel borrowed servantĒ) Het Personeel zal de werkzaamheden uitvoeren

onder de supervisie, aanwijzing en controle van Opdrachtgever en in naam van Opdrachtgever.

2.5 Opdrachtgever zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het Personeel en het naleven van de (arbo-)wetgeving gedurende het Project en/of de Huur. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren, verdedigen en

schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen Opdrachtnemer en/of Personeel en/of Opdrachtnemerís

onderaannemers terzake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel.

2.6 Opdrachtgever zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

3. Uitvoering

3.1 Opdrachtnemer zal geen andere werkzaamheden of Diensten uitvoeren en/of Materieel en/of Personeel ter beschikking stellen dan bepaald in de Overeenkomst of nader schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

3.2 Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor

het uitvoeren van de werkzaamheden met het Materieel en/of gebruik van het Personeel.

3.3 Opdrachtnemer zal te allen tijde gerechtigd zijn het Materieel te inspecteren. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtnemer hiertoe volledige medewerking te geven.

4. Minimale vergoeding

4.1 In geval van beŽindiging van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 14.2 en 14.3 van de Algemene Voorwaarden, of een wijzigingsopdracht zoals bepaald in artikel 5.4 van de Algemene Voorwaarden zal Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zijn zoals

bepaald in artikel 14.3 van de Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat te allen tijde minimaal de vergoeding dient te worden voldaan voor de minimaal vastgestelde periode genoemd in de Overeenkomst.

4.2 Opdrachtgever zal in afwijking van artikel 14.1a van de Algemene Voorwaarden, in geval het Materieel niet kan worden gebruikt voor een periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren en het niet functioneren is niet veroorzaakt door het gebruik, misbruik,

of onjuist gebruik van het Materieel door, onder de supervisie of namens Opdrachtgever en het Materieel kan niet binnen een redelijke termijn worden vervangen, gerechtigd zijn de Huur van het betreffende Materieel te beŽindigen nadat Opdrachtnemer, met inachtneming van

een termijn van minimaal 20 (twintig) werkdagen, tot herstel van het verzuim zal zijn gesommeerd. Opdrachtgever zal gedurende de periode waarin het Materieel niet kan worden gebruikt onder de

omstandigheden zoals genoemd in dit artikel 4.2, geen huurpenningen verschuldigd zijn voor het Materieel.


KRAANBEDRIJF DE ROOIJ BV HARSKAMP